نام بخش:بخش مراقبتهای دارویی

نام سرپرست:دکتر جابر سجادیان

اسامی داروسازان:دکتر جابر سجادیان-دکتر رضا محمدی -خانم دکتر طاهره سلیمیان – خانم دکتر سحر شیخ

مدیر داخلی داروخانه: یوسف قاسمی

تعداد کل پرسنل:۲۱ نفر

قسمتهای مختلف:داروخانه مرکزی – انبارک داروخانه – انبار سرم

داروخانه های زیر مجموعه: داروخانه درمانگاه کارخانه

اهم وظایف سازمانی

برنامه ریزی انجام امور در داروخانه به صورت شیفتهای مختلف در چارچوب برنامه های کار بیمارستان

برنامه ریزی جهت تامین دارو وتجهیزات لازم جهت داروخانه براساس نیاز بیمارستان

برسی وتطبیق دقیق دارو ودستور پزشک یا هر گونه درخواست دارو وتجهیزات مربوطه و ارائه دستور مصرفیا سایر توضیحات لازم به مراجعین در حد لازم

حصول اطمینان از رعایت واجرای قوانین ومقررات ومصوبات موجود در شرکت

راههای ارتباطی

داخلی:۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۱۵۹