مرکز تصویر برداری پزشکی

(رادیولوژی – سونوگرافی – سی تی اسکن)

فیزیوتراپی و کار درمانی