اتاق عمل بیمارستان شهید مطهری فولاد شهر دارای 7 اتاق عمل فعال می باشد .

اتاق یک مخصوص اعمال جراحی ارتوپدی می باشد که تجهیزاتی ازقبیل تخت مخصوص عمل دی اچ اس  و تجهیزات آرتروسکوپی ودریل ارتوپدی واره استرایکروگچ باز کن و کوترو….دراتاق موجود است .

 اتاق دو مخصوص اعمال جراحی زنان وزایمان است وتجهیزاتی از قبیل کات نوزاد و وارمرنوزاد و انکوباتور پرتابل وترالی احیا نوزاد و …….دراتاق موجود است .

اتاق سه مخصوص اعمال جراحی ستون فقرات واعمال جراحی ای ان تی وتجهیزاتی از قبیل دستگاه سی آرم ومیکروسکوپ ای ان تی ووسایل مخصوص آندوسکوپی سینوس و……در این اتاق مستقر است .

 اتاق چهار مخصوص اعمال جراحی عمومی است وتجهیزات مربوط به عمل لاپارسکوپی و لیگاشورودستگاه آندوآب برای اعمال پی سی ان ال و……دراین اتاق مستقر است .

 اتاق پنج مربوط به اعمال جراحی اورولوژی است وتجهیزات تی یوال ودیش های مربوطه به اعمال جراحی تی یوآر و…..در این اتاق قرار دارند.

 اتاق شش مخصوص اعمال جراحی سرپایی وعفونت است.

 اتاق هفت مربوط به اعمال جراحی چشم است و تجهیزاتی نظیر دستگاه فیکو ودستگاه یو پی اس و میکروسکوپ چشمی و….در این اتاق عمل مستقر است .

اتاق عمل مجهز به دو سینک اسکراب می باشد .

بیمار از قسمت پذیرش وارد اتاق عمل شده وپذیرش شده  ودر اتاق های انتظار که به صورت مجزا مخصوص کودکان وخانم ها وآ قایان است که به اتاق های عمل دید ندارندتحت مراقبت قرار می گیرند . پس از عمل به ریکاوری که شامل 8 تخت میباشد جهت مراقبت تا هوشیاری کامل و پس از هوشیاری تحویل بخش های مربوطه داده میشوند

پرسنل

یک نفر مسول اتاق عمل یک نفرمتصدی پذیرش و یک نفر منشی و تعدادشانزده نفر تکنسین اتاق عمل وسیزده نفر تکنسین بیهوشی وهشت نفر کمک بهیار ودونفر خدمات و سه نفر پرستار می باشند .

راههای ارتباطی

شماره های داخلی 280،281،283،285،287 می باشد.