• اخذ رتبه درجه یک عالی در ارزشیابی سالانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1384 و قرار گرفتن در میان بیمارستان برتر کشور

  • اخذ گواهينامه مديريت كيفيت بیمارستان بر مبناي سیستم ISO 9001:2015 از سال 1389

  • اخذ رتبه اول در بین 54 بیمارستان استان اصفهان در جشنواره کشوری حاکمیت بالینی و انتخاب بیمارستان به عنوان بیمارستان برتر در جشنواره کشوری حاکمیت بالینی در سال 1391

  • کسب رتبه درجه یک مثبت در ارزیابی بیمارستان بر اساس استاندارد اعتباربخشی در سال 1393

  • کسب رتبه درجه یک در ارزیابی بیمارستان بر اساس استاندارد اعتباربخشی در سال 1394

  • استاندارد نمودن فضای آشپزخانه و رستوران و استقرار سیستم HACCP در واحد تغذیه بیمارستان

  • استقرار استاندارد ISO 10015 در واحد آموزش بیمارستان

  • دارنده لوح بیمارستان دوستدار کودک

  • قرارگرفتن این بیمارستان در بین بیمارستان های پذیرش بیماران بین الملل (IPD)