دکتر سرائیان

دندانپزشکی عمومی

سوابق تحصیلی

فارغ التحصیل از دانشگاه Contro Escular university

سوابق کاری

8 سال شرکت صنایع شیمیایی ایران LAB بعنوان دندانپزشک

همزمان 8 سال کلینیک بعثت خیابان شمس آبادی بعنوان دندانپزشک

11 سال کلینیک دندانپزشکی بیمارستان شهید مطهری فولادشهر به عنوان دندانپزشک