دکتر رفیعی

دکترای دندانپزشکی- ارتودنسی

سوابق تحصیلی

دکترای دندانپزشکی- ارتودنسی

سوابق علمی

استادیار دانشگاه

عضو هیئت علمی دانشگاه

بورد تخصصی ارتودنسی

سوابق کاری

کلینیک صدوقی

کلینیک سروش

کلینیک آزادگان