کلینیک دیابت

جهت مشاوره ، درمان و پیگیری بیماران دیابتی آماده خدمات برای همه مراجعین می باشد.

روز های حضور پزشک دیابت :  شنبه تا چهارشنبه  8-12  بیمارستان شهید مطهری

اطلاعات مورد نیاز

بازدید از بیمارستان
جستجو پزشکان
برنامه کلینیک های بیمارستان