1- برنامه هفتگی درمانگاه های تخصصی در مرکز پزشکی شهید مطهری

از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰

دکتر محمدی دکتر   خسروی نیا دکتر رضویان

دکتر خسروی نیا

دکتر رضویان

دکتر ستاری

دکتر شفیعی

دکتر منصوری

دکتر شفیعی

دکتر منصوری

دکتر عابدینی

دکتر شفیعی

دکتر عابدینی

دکتر شفیعی

دکتر منصوری

دکتر عابدینی

دکتر شفیعی

دکتر منسوری

دکتر منصوری

دکتر شفیعی

دکتر ایزدخواستی دکترایزدخواستی دکتر دهکردی دکتر دهکردی دکتر مولوی دکتر مولوی
دکترحیرانی

دکتر باقری

دکتر مهنام

دکترکیمیایی

دکتر موذنی

دکتر باقری

دکتر نوری

دکترمویدفر

دکتر مهنام

دکتر نوری

دکتر باقری

دکتر حیرانی

دکترکیمیایی

دکتر نوری

دکتر باقری

دکتر حیرانی

دکتر مؤذنی

دکتر حیرانی

دکتر باقری

دکتر شیرازی

دکتر ملکی

دکتر توتونیان دکتر نوروزی دکتر فردی پور
دکتر نوروزی دکتر نوروزی

دکتر فردی پور

دکتر محدث دکتر محدث دکتر محدث دکتر محدث دکتر محدث
دکتر دیانی دکتر دیانی دکتر دیانی دکتر دیانی دکتر دیانی
دکتر نریمانی دکتر خدامی دکتر خدامی دکتر نریمانی دکتر محمدی

دکتر محمدی

دکتر پاشا دکتر ساوج دکتر پاشا دکتر ساوج

دکتر واعظی

دکتر واعظی
دکتر روانبخش دکتر بابایی دکتر مظاهری دکتر اسدیان دکتر روانبخش  دکتر بابایی
دکتر شیری

دکتر محمدی

دکتر صالحی فرد دکتر محمدی دکتر شیری

دکتر صالحی فرد

دکتر مهدی خدادادی

دکتر امید قائمی

ساعت ۱۲:۳۰-۱۱:۳۰

دکتر مهدی خدادادی

دکتر امید قائمی

ساعت ۱۲:۳۰-۱۱:۳۰

دکتر مهدی خدادادی  دکتر حسینی
دکتر ثناگوئی زاده دکتر میرزاده دکتر ثناگوئی زاده دکتر میرزاده دکتر ثناگوئی زاده دکتر میرزاده
دکتر برکت دکتر خمیسی
دکتر قدوسی دکتر قدوسی

دکتر موسوی

دکتر قدوسی دکتر قدوسی دکتر قدوسی  دکتر موسوی
دکتر رحمانی (فوق تخصص) دکتر خسروی دکتر جعفری دکتر خسروی دکتر رحمانی (فوق تخصص)  دکتر صادقی
دکتر جعفری
دکتر طهمورث پور (اطفال)

(یک هفته در میان)

دکتر رفیعی (ارتودنسی)

(صبح)

دکتر متقی

جراح فک و صورت

(عصر)

دکتر پورسعیدی

(درمان و ریشه)

دکتر فرخانی

(متخصص لثه)

دکتر  نیلی

(پروتز)

دکتر پورسعیدی

(درمان و ریشه)

دکتر آذریان(متخصص پروتز)
دکتر رحیم زاده

دکتر غیومیان

دکتر سرائیان

دکتر ساعدی

دکتر رحیم زاده

دکتر غیومیان

دکتر سرائیان

دکتر آقایی

دکتر رحیم زاده

دکتر غیومیان

دکتر سرائیان

دکتر رحیم زاده

دکتر غیومیان

دکتر سرائیان

دکتر رحیم زاده

دکتر غیومیان

دکتر سرائیان

ازساعت ۱۲ الی ۱۵ عصر

دکر سلطانی

دکتر حیدری

دکتر حیدری دکتر حیدری

دکتر متقی

دکتر حیدری
دکتر علیان

دکتر ملکی

دکتر مویدفر

دکتر

پیمان رحمانی

دکتر

پیمان رحمانی

* در درمانگاه تخصصی اطفال بصورت یک هفته در میان یک نفر از متخصصین در درمانگاه بیمارستان و یک نفر در درمانگاه فولادشهر حضور خواهند داشت .
* در این مرکز نوار عصب و عضله در روزهای شنبه و سه شنبه صبح انجام می شود.
* برای نوبت گیری از طریق تلفن ثابت شماره ۵۲۰۷ و از طریق موبایل شماره ۰۳۱۵۲۰۷ را شماره گیری فرمایید.
* درمانگاه پزشک عمومی هر روز صبح ها از ساعت ۱۲-۸ در این مرکز دایر می باشد.

2 – برنامه هفتگی مرکز بهداشت فولادشهر ( شهر و روستا )

ساعت(۱۲:۳۰-۸:۳۰)

دکتر معظمی دکتر معظمی دکتر معظمی دکتر معظمی دکتر دیانی

ساعت (۱۳:۳۰-۱۱)

دکتر موذنی دکتر باقری دکتر شیرازی

ساعت

(۱۲-۱۰:۳۰)

دکتر موسوی دکتر موسوی
دکتر افشار دکتر رضویان دکتر افشار دکتر افشار

دکتر ثناگویی زاده

(ساعت۱۲-۱۰)

ساعت (۱۳-۹:۳۰)

دکتر نوروزی دکتر فردی پور

دکتر فردی پور

ساعت (۱۲-۸:۳۰)

دکتر محدث

دکتر روضاتی

دکتر پورصیرفی

دکتر محدث

دکتر روضاتی

دکتر پورصیرفی

دکتر محدث

دکتر روضاتی

دکتر پورصیرفی

دکتر محدث

دکتر روضاتی

دکتر پورصیرفی

دکتر محدث

دکتر روضاتی

دکتر پورصیرفی

دکتر واعظی

دکتر پاشا

 دکتر اسدیان  دکتر اسدیان
دکتر مومنی دکتر مومنی
خانم دکتر کرمی خانم دکتر کرمی خانم دکتر کرمی خانم دکتر کرمی

* در درمانگاه تخصصی اطفال به صورت یک هفته در میان یک نفر از متخصصین در درمانگاه بیمارستان و یک نفر در درمانگاه فولادشهر حضور خواهند داشت .شماره تلفنهای مرکز بهداشت :
۵۲۶۲۵۰۴۱ – ۵۲۶۲۲۰۴۱ – ۵۲۶۲۲۰۴۲
تنظیم خانواده –واکسیناسیون