🔸ترخون جانشین نمک
🔸گشنیز کاهش قند خون
🔸تره کاهش فشار وکلسترول
🔸تربچه ضد سرطان
🔸ریحان آرامبخش و خواب آور
🔸شاهی محرک فعالیت کلیه ها
🔸جعفری خون ساز وقاعده آور