🎦 *گفتگوے ویژه خبرے*
*ورود شرکت پویش درمان در زمینه واردات واکسن کرونا *

✔️ با حضور دکتر علیرضا آجدانے
رئیس بیمارستان شهید مطهرے