🎦 *گفتگوے ویژه خبرے*

*تشکر دکتر کلیدری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بیمارستان شهید مطهری *