گردهمایی و آیین تجلیل از کارگران نمونه شرکت های تابعه ذوب آهن اصفهان در بیمارستان شهید مطهری برگزار شد.
آیین تجلیل از کارگران نمونه شـرکت های تابعه ذوب آهن اصفهان با حضور مرتضی یزدخواسـتی عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان، احمد ســلیمی معاون مالی و اقتصادی و جمعی از مسئولین شرکت برگزار شد.
اسامی تلاشگرانی که در این آیین تجلیل شدند،بدین شرح اســت: آســیه حقانی(دوارت)، محمد رحیم زاده(مهندسی و پویش ســاخت ذوب آهن)، سید احمدحســینی(معادن زغالسنگ البرز شرقی)، امید احمد زاده(تارابگین)، مصطفی رشــیدی(پویش معادن)، امــان ا… کهیانی(پویش درمان)، کیومرث صادق نژاد(پیشــرو معادن ذوب آهن ســوادکوه)، بهروز یبلویی(باشــگاه فرهنگی ورزشــی ذوب آهن) و علی جعفری(تعاونی مصرف کارکنان) .