کلاس آموزشی مدیریت(برنامه توسعه فردی) توسط دکتر یوسفی در تاریخ ۸ بهمن ماه در دو گروه مدیران ارشد و گروه درمان در سالن اجتماعات بیمارستان برگزار گردید.