💢 ورود اولین واکسن های کرونا در روزهای آینده، از مطمئن ترین منابع

💢 گروه های آسیب پذیر در اولویت واکسیناسیون کرونا

💢 تلاش شبانه روزی دانشمندان این سرزمین برای تولید داخلی واکسن کرونا

💢 نگران موج سفرهای آینده هستیم

💢 مشارکت، همدلی و وفاق ملی، قوی ترین ارکان توفیق در مدیریت کروناست

💢 همکاری ناجا در نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی

💢 ویروس کرونا بسیار پیچیده است، باید هوشمندانه عمل کرد

💢 نگرانم که با عادی ‌انگاری دستاورد بزرگ مدیریت کرونا دوباره به یک طوفان سهمگین بدل شود

💢 از چرخش ویروس از استانی به استان دیگر نگرانیم

💢 مجبوریم بر اجرای پروتکل ها سختگیری کنیم

💢 ما ساختاری کارشناسی هستیم، توقع مصلحت اندیشی نداشته باشید

💢 در سختگیری بر مسافرت ها پافشاری می کنیم

💢 ما در کنار پلیس قدرتمند نخواهیم گذاشت کسی این دستاورد عظیم ملی را خودخواهانه و خودسرانه مخدوش کند