هشدار وزارت بهداشت نسبت به شیوع فراگیر موج چهارم کرونا در کشور

🔹سخنگوی وزارت بهداشت هشدار داد که کاهش در میزان عمل به توصیه های بهداشتی از سوی هر یک از ما می تواند موج چهارم بیماری را به صوت فراگیر در کشور ایجاد کند.