🔖۱۷ اردیبهشت ماه روز ملی اسناد و مدارک پزشکی
🟢 بر تمامی امانتداران عرصه سلامت گرامی باد.