🔖۸ اردیبهشت ماه روز جهانی بهداشت حرفه ای
📍معاون بهداشتی درمانی بیمارستان جناب آقای دکتر قدیری به همراه مترون محترم جناب آقای حسنوند و جناب آقای مردانی مدیر داخلی با حضور در واحد بهداشت حرفه ای از نزدیک روز بهداشت حرفه ای را به کارشناس این مرکز جناب مهندس علیمرادی تبریک گفتن.