📍جلسه آموزشی
🟣معرفی سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی و نحوه ارائه خدمات در روز سه شنبه ۱۴ بهمن ماه در سالن اجتماعات برگزارگردید.