🟢تقدیر سازمان نظام پزشکی استان
✔️از هیات مدیره شرکت پویش درمان بعنوان یکی از حامیان نخستین جایزه ملی سلامت و توسعه ویژه کرونا ویروس

🕖اسفندماه٩٩