📍حضور جناب آقای دکتر طلوعی و هیئت همراه از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت بازدید روند پذیرش و بستری بیماران کرونایی در بیمارستان شهید مطهری