بازدید آقای دکتر مباشری زاده ریاست اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان از بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن اصفهان