آموزش و اطلاعات لازم ویژه بیماران و مراجعه کنندگان چشم پزشکی بیماران بیمارستان شهید مطهری فولادشهر