آموزش و اطلاعات لازم ویژه بیماران و مراجعه کنندگان جراحی ویژه بیماران بیمارستان شهید مطهری فولادشهر