آموزش و اطلاعات لازم ویژه بیماران و مراجعه کنندگان فیزیوتراپی بیماران بیمارستان شهید مطهری فولادشهر