آموزش و اطلاعات لازم ویژه بیماران و مراجعه کنندگان فشارخون بیماران بیمارستان شهید مطهری فولادشهر