آموزش و اطلاعات لازم ویژه بیماران و مراجعه کنندگان رادیولاژی و سونوگرافی سی تی اسکن ویژه بیماران بیمارستان شهید مطهری فولادشهر