🔶#آغــاز نخستین مرحله
#واکسیناسیون علیه بیماری کــووید ۱۹ امروز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه۹۹با تــزریق واکسـن سینوفارم به کادر بیمارستان شهید مطهری