نام بخش : زنان و زایمان

پرسنل بخش : ۸نفر

۴ کمک بهیار در ۴ شیفت منظم مشغول به کار هستند. که با زایشگاه مشترک می باشد.

این بخش دارای ۱۶ تخت بستری بزرگسال و۱۱ کات نوزاد می باشد

دارایی ۱۶ اتاق بیمار و یک اتاق نوزادان و یک اتاق پاویون پزشک  ویک اتاق معاینه مجهز به تخت ژنیگو لوژی می باشد. همچنیین دارایی یک اتاق VIP ویک اتاق ایزوله است

اتاق نوزادان دارای دو انکوباتور و دو دستگاه فتوتراپی و یک تخت احیا و یک دستگاه پالس اکسی متری ویک پمپ انفوزیون می باشد.

تجهیزات :

دستگاه ساکشن پرتابل ۱ دستگاه ECG ۱
سونی کید ۱

راههای ارتباطی

داخلی بخش زایمان ۲۲۱-۲۲۰

داخلی نوزادان ۲۲۷