نام بخش : زنان و زایمان

پرسنل بخش : 8نفر

4 کمک بهیار در 4 شیفت منظم مشغول به کار هستند. که با زایشگاه مشترک می باشد.

این بخش دارای 16 تخت بستری بزرگسال و11 کات نوزاد می باشد

دارایی 16 اتاق بیمار و یک اتاق نوزادان و یک اتاق پاویون پزشک  ویک اتاق معاینه مجهز به تخت ژنیگو لوژی می باشد. همچنیین دارایی یک اتاق VIP ویک اتاق ایزوله است

اتاق نوزادان دارای دو انکوباتور و دو دستگاه فتوتراپی و یک تخت احیا و یک دستگاه پالس اکسی متری ویک پمپ انفوزیون می باشد.

تجهيزات :

دستگاه ساکشن پرتابل 1 دستگاه ECG 1
سونی کید 1

راههای ارتباطی

داخلی بخش زایمان 221-220

داخلی نوزادان 227