این واحد در طبقه زیر زمین بیمارستان شهید مطهری می باشد . ( ورودی اورژانس – سمت چپ – طبقه زیر زمین )

در این بخش تصویر برداری در سه بخش ارائه می گردد:

  • رادیولوژی :

در  این بخش کلیه عکس ها ساده ، رنگی ، ماموگرافی و عکسبرداری از دندانها (OPG)  با نوبت قبلی و به صورت اورژانس نیز انجام می گردد.

  • سی تی اسکن :

در بیمارستان شهید مطهری سی تی اسکن اسپیرال از تمامی اندامهای بدن و به صورت شبانه روزی و بدون نوبت قبلی انجام می گیرد.

  • سو نو گرافی :

در این مرکز سونوگرافی ساده، داپلر از عروق بدن، ترانس واژینال و … در ایام هفته و با نوبت قبلی انجام  می شود.

راههای ارتباطی

تلفن داخلی: 201 – 200