نام بخش:بخش مراقبتهاي دارويي

نام سرپرست:دكتر جابر سجاديان

اسامي داروسازان:دكتر جابر سجاديان-دكتر رضا محمدی -خانم دكتر طاهره سليميان – خانم دکتر سحر شیخ

مدير داخلي داروخانه: يوسف قاسمي

تعداد كل پرسنل:21 نفر

قسمتهاي مختلف:داروخانه مركزي – انبارك داروخانه – انبار سرم

داروخانه هاي زير مجموعه: داروخانه درمانگاه كارخانه

اهم وظايف سازماني

برنامه ريزي انجام امور در داروخانه به صورت شيفتهاي مختلف در چارچوب برنامه هاي كار بيمارستان

برنامه ريزي جهت تامين دارو وتجهيزات لازم جهت داروخانه براساس نياز بيمارستان

برسي وتطبيق دقيق دارو ودستور پزشك يا هر گونه درخواست دارو وتجهيزات مربوطه و ارائه دستور مصرفيا ساير توضيحات لازم به مراجعين در حد لازم

حصول اطمينان از رعايت واجراي قوانين ومقررات ومصوبات موجود در شركت

راههای ارتباطی

داخلي:392-393-394-159