واحد بهبود کیفیت:

-تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

– تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

– تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت، امور مالی، خدمات پزشکی، خدمات پرستاری، خدمات عمومی و پشتیبانی، خدمات پاراکلینیک)

– هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان

– پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها

– تدوین سیستم ها و فرایندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده

– تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرایندهای مختلف بیمارستان

– تهیه گزارش سالانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان

– تدوین برنامه عملیاتی سالانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتبار بخشی

– تصویب و ابلاغ روش های اجرایی و دستور العمل های دریافتی از واحد های مختلف بیمارستان

– هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستان و ارائه گزارشات تحلیلی به تیم مدیریت اجرایی

– ابلاغ و هماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

– نظارت بر استقرار و اجراء استاندارد ISO 9001:2015

– نظارت بر اجرای استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان