• اخذ رتبه درجه یک عالی در ارزشیابی سالانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۸۴ و قرار گرفتن در میان بیمارستان برتر کشور

  • اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت بیمارستان بر مبنای سیستم ISO 9001:2015 از سال ۱۳۸۹

  • اخذ رتبه اول در بین ۵۴ بیمارستان استان اصفهان در جشنواره کشوری حاکمیت بالینی و انتخاب بیمارستان به عنوان بیمارستان برتر در جشنواره کشوری حاکمیت بالینی در سال ۱۳۹۱

  • کسب رتبه درجه یک مثبت در ارزیابی بیمارستان بر اساس استاندارد اعتباربخشی در سال ۱۳۹۳

  • کسب رتبه درجه یک در ارزیابی بیمارستان بر اساس استاندارد اعتباربخشی در سال ۱۳۹۴

  • استاندارد نمودن فضای آشپزخانه و رستوران و استقرار سیستم HACCP در واحد تغذیه بیمارستان

  • استقرار استاندارد ISO 10015 در واحد آموزش بیمارستان

  • دارنده لوح بیمارستان دوستدار کودک

  • قرارگرفتن این بیمارستان در بین بیمارستان های پذیرش بیماران بین الملل (IPD)