کلینیک قلب

کلینیک قلب بیمارستان شهید مطهری مجهز به دستگاه تست ورزش بسیار پیشرفته  و اکوکار دیو گرافی می باشد و از پشتیبانی   C.C.U بیمارستان نیز بهره مند است. همچنین هولتر مانیتورینگ نیز در درمانگاه قلب فراهم شده است.

اطلاعات مورد نیاز

بازدید از بیمارستان
جستجو پزشکان
برنامه کلینک های بیمارستان