راه های ارتباط

برای اینکه شما بصورت مسقیتم با واحد مدنظر تماس بگیرید تلفنهای آنها ذکر شده است.

امکان ارتباط از طریق ایمیل نیز در همین صفحه نیز میسر می باشد.

جستجوی شماره تماس هر بخش بیمارستان

واحد مربوطهشماره تماس
کلینک قلب031-3258524
اطلاعات031-3258524
اورژانس031-3258524

ارتباط مستقیم با مدیریت بیمارستان