نام بخش : اورژانس

مسئول بخش :

تعداد پرسنل : ۳۳نفر

تعداد تخت ادمیت : ۵ ؛ تخت بستری ۱۲ ؛ واحد سرپایی : ۱۰

اتاق VIP  و ایزوله : ۱

تجهیزات :

انکوباتور مخصوص نگهداری نوزاد ۱ مانیتورینگ ثابت ۱
مانیتورینگ سیار ۲ دستگاه نوار قلب ۳
دستگاه ونتیلاتور ۲ دستگاه پمپ انفوزیرن ۲
دستگاه دی سی شوک ۲ دستگاه تورنیکت برقی ۱
دستگاه اره گچ بری ۲ ساکشن دیواری ۶
ساکشن پرتابل ۲ دستگاه پرتابل گرافی ۱
دستگاه پرتابل گرافی ۱ چراغ سیالتیک ۱
دستگاه اشعه UV  پرتابل ۱ دستگاه هواساز ۱
دستگاه بخور سرد ۱ دستگاه نبولایزر ۱
دستگاه موزر برقی ۱

راههای ارتباطی

تلفنهای داخلی ایستگاه پرستاری : ۱۱۵ – اتاق پزشک : ۳۰۳ – اتاق پزشک سرپایی : ۳۳۴ – اتاق بستری : ۳۰۵ – اورژانس سرپایی و اتاق گچ : ۳۳۵ – مسئول اورژانس : ۳۰۱ – اتاق پانسمان : ۳۰۶ – تریاژ : ۳۰۹ منشی اورژانس : ۳۰۰