دکتر طهمورث پور

دندانپزشکی کودکان

سوابق تحصیلی

متخصص دندانپزشکی کودکان

استادیار دانشکده دندانپزشکی بخش کودکان دانشگاه آزاد اصفهان

بورد تخصصی

سوابق کاری

4 سال سابقه کاری دندانپزشکی عمومی

4 سال سابقه کاری دندنپزشکی تخصصی کودکان