دکتر طهمورث پور

دندانپزشکی کودکان

سوابق تحصیلی

متخصص دندانپزشکی کودکان

استادیار دانشکده دندانپزشکی بخش کودکان دانشگاه آزاد اصفهان

بورد تخصصی

سوابق کاری

۴ سال سابقه کاری دندانپزشکی عمومی

۴ سال سابقه کاری دندنپزشکی تخصصی کودکان