دکتر سرائیان

دندانپزشکی عمومی

سوابق تحصیلی

فارغ التحصیل از دانشگاه Contro Escular university

سوابق کاری

۸ سال شرکت صنایع شیمیایی ایران LAB بعنوان دندانپزشک

همزمان ۸ سال کلینیک بعثت خیابان شمس آبادی بعنوان دندانپزشک

۱۱ سال کلینیک دندانپزشکی بیمارستان شهید مطهری فولادشهر به عنوان دندانپزشک