دکتر رحمانی

فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب

سوابق تحصیلی

پزشک عمومی اصفهان

دوره تخصص در اصفهان

فوق تخصص در اصفهان + آلمان

سوابق کاری

سوابق علمی : هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره های مختلف ستون فقرات در آلمان – اسپانیا – آفریقای جنوبی – ترکیه

تعداد 10 عدد مقاله ISI  دار در مجلات معتبر پزشکی دنیا

شاغل در بیمارستان کاشانی اصفهان به عنوان عضوهیات علمی

سابقه هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد