کلینیک دندانپزشکی

رئیس بخش: دکتر احمد فنایی
مدیر گروه گوارش: دکتر محسن امینیمدیر گروه اورولوژی: دکتر عباس بصیری

مدیر گروه ریه: دکتر مینو حبیبی

سرپرستار بخش: خانم معصومه بال افکن

بخش اسکوپی در سال ۱۳۸۵ در بیمارستان افتتاح گردید. این بخش در طبقه همکف بیمارستان در مجاورت بخش‌های IVF‌ و فیزیوتراپی قرار دارد. بخش اسکوپی شامل ۴ اتاق عمل و ۸ تخت ریکاوری مجهز است. تخصص‌های موجود در بخش اسکوپی شامل گوارش، ریه و اورولوژی بوده و در این بخش به طور میانگین ۵۰ تا ۶۰ پروسیجر روزانه و حدود ۷۰۰۰ پروسیجر در سال انجام می‌شود.
پذیرش بیمار در اسکوپی

در بخش اسکوپی پذیرش بیماران به دو روش سرپایی و بستری صورت می‌گیرد.

پذیرش سرپایی: بیماران با داشتن نامه پزشک به صورت تلفنی یا حضوری وقت‌دهی می‌شوند و آمادگی‌های لازم با توجه به نوع پروسیجر داده می‌شود. تشکیل پرونده سرپایی در زمان حضور بیمار در موعد مقرر توسط مسئول پذیرش انجام می‌شود.

پذیرش بستری: پس از دستور پزشک جهت انجام پروسیجر و هماهنگی بخش بستری با بخش اسکوپی، پذیرش بیمار انجام می‌شود.
ترخیص از اسکوپی

ترخیص بیماران سرپایی: بیمار پس از انجام پروسیجر و اجرای دستورات لازم به دستور پزشک و با دریافت آموزش‌های مورد نیاز ترخیص می‌شود.

ترخیص بیماران بستری: بیماران بستری پس از پایان پروسیجر با دستور پزشک به بخش مربوطه منتقل می‌شوند.

اطلاعات مورد نیاز

بازدید از بیمارستان
جستجو پزشکان
برنامه بیمارستان