تلفن های بیمارستان

تلفن های نوبت دهی درمانگاه :

از طریق تلفن ثابت  : ۵۲۰۷

از طریق تلفن همراه : ۰۳۱۵۲۰۷

تلفن بیمارستان : ۰۳۱۵۲۶۵۳۱۳۱

دور نگار : ۰۳۱۵۶۲۳۱۴۲

کانال تلگرام بیمارستان :

    @MotaharyHospital