1- برنامه هفتگی درمانگاه های تخصصی در مرکز پزشکی شهید مطهری

از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰

برای مشاهده برنامه هفتگی درمانگاه از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰ کلیک کنید

دکتر

محمدی

دکتر   خسروی نیا دکتر رضویان دکتر

خسروی نیا

دکتر رضویان

دکتر

منصوری

دکتر شفیعی دکتر ابدی دکتر شفیعی دکتر منصوری دکتر

صمصام شریعت

دکتر آرمان فر دکترایزدخواستی دکتر دهکردی دکتر دهکردی دکتر مولوی دکتر آرمان فر
دکتر حیرانی دکترکیمیایی

دکتر برزگر

دکتر موذنی

دکتر مویدفر دکتر کیمیائی دکتر مؤذنی

دکتر حیرانی

دکتر شیرازی

دکتر برزگر

دکتر هفت برادران دکتر نوروزی دکتر هفت برادران دکتر نوروزی دکتر معمارزاده

دکتر فردی پور

دکتر محدث

دکتر هادیزاده

دکتر محدث

دکتر هادیزاده

دکتر محدث

دکتر هادیزاده

دکتر محدث

دکتر هادیزاده

دکتر محدث

دکتر هادیزاده

دکتر معظمی دکتر معظمی دکتر معظمی دکتر معظمی
دکتر نریمانی دکتر خدامی

دکتر نریمانی

دکتر خدامی دکتر محمدی دکتر نریمانی

دکتر محمدی

دکتر پاشا دکتر ساوج دکتر پاشا دکتر ساوج دکتر ساوج

دکتر پاشا

دکتر واعظی
دکتر روانبخش دکتر اسدیان دکتر مظاهری دکتر اسدیان دکتر روانبخش
دکتر شیری دکتر محمدی

دکتر هاشمی

دکتر صالحی فرد دکتر محمدی دکتر شیری دکتر هاشمی

فوق تخصص ارولوژی

دکتر مهدی خدادادی دکتر امید قائمی

ساعت ۱۲:۳۰-۱۱:۳۰

دکتر مهدی خدادادی دکتر امید قائمی

ساعت ۱۲:۳۰-۱۱:۳۰

دکتر مهدی خدادادی
دکتر ثناگوئی زاده دکتر میرزاده دکتر ثناگوئی زاده دکتر میرزاده دکتر ثناگوئی زاده دکتر میرزاده
دکتر خمیسی دکتر خمیسی
دکتر قدوسی دکتر قدوسی دکتر قدوسی دکتر قدوسی دکتر قدوسی
دکتر حسنی دکتر خسروی دکتر جعفری دکتر خسروی دکتر حسنی
دکتر جعفری
دکتر طهمورث پور

(یک هفته در میان)

(صبح ) دکتر رفیعی

دکتر عمرانی

متخصص ارتودنسی

(یک هفته در میان)

دکتر متقی

جراح فک و صورت (عصر)

دکتر گلستانه

( فک و صورت)

دکتر اصفهانیان

جراح لثه

دکتر بوسعیدی

دکتر غیومیان

دکتر اصیلیان

دکتر سرائیان

دکتر بوسعیدی

دکتر غیومیان

دکتر سرائیان

دکتر بوسعیدی

دکتر غیومیان

دکتر سرائیان

دکتر بوسعیدی

دکتر غیومیان

دکتر سرائیان

دکتر بوسعیدی

دکتر غیومیان

دکتر اصیلیان

دکتر سرائیان

ازساعت ۱۲ الی ۱۵ عصر

برای مشاهده برنامه هفتگی درمانگاه از ساعت ۱۲ الی ۱۵ کلیک کنید

دکتر متقی
دکتر علیان
دکتر

عبداله ملکی

دکتر حیرانی دکتر حیرانی دکتر مویدفر

دکتر

پیمان رحمانی

دکتر

پیمان رحمانی

* در درمانگاه تخصصی اطفال بصورت یک هفته در میان یک نفر از متخصصین در درمانگاه بیمارستان و یک نفر در درمانگاه فولادشهر حضور خواهند داشت .
* در این مرکز نوار عصب و عضله در روزهای شنبه و سه شنبه صبح انجام می شود.
* لینیک تغذیه روز یکشنبه و سه شنبه صبح دایر می باشد
کلینیک روانشناسی صبح روزهای زوج و بعدازظهر روزهای فرد دایر می باشد.
* برای نوبت گیری از طریق تلفن ثابت شماره ۵۲۰۷ و از طریق موبایل شماره ۰۳۱۵۲۰۷ را شماره گیری فرمایید.
* درمانگاه پزشک عمومی هر روز صبح ها از ساعت ۱۲-۸ در این مرکز دایر می باشد.

2 – برنامه هفتگی مرکز بهداشت فولادشهر ( شهر و روستا )

برای مشاهده برنامه هفتگی درمانگاه فولادشهر

ساعت(۱۲:۳۰-۸:۳۰)

دکتر دیانی دکتر دیانی دکتر دیانی دکتر دیانی دکتر دیانی

ساعت (۱۳:۳۰-۱۱)

دکتر موذنی دکتر شیرازی

ساعت

(۱۲-۱۰:۳۰)

دکتر موسوی دکتر ادریسی دکتر موسوی دکتر موسوی
دکتر افشار دکتر رضویان دکتر افشار دکتر افشار خانم دکتر محمدی
دکتر ثناگویی زاده

(ساعت۱۲-۱۰)

ساعت (۱۳-۹:۳۰)

دکتر نوروزی دکتر فردی پور دکتر معمارزاده دکتر

هفت برادران

دکتر فردی پور

ساعت (۱۲-۸:۳۰)

دکتر محدث

دکتر هادیزاده

دکتر محدث

دکتر هادیزاده

دکتر محدث

دکتر هادیزاده

دکتر محدث

دکتر هادیزاده

دکتر محدث

دکتر هادیزاده

دکترساوج

دکتر پاشا

دکتر مظاهری دکتر اسدیان
دکتر مومنی دکتر مومنی
خانم دکتر کرمی خانم دکتر کرمی خانم دکتر کرمی خانم دکتر کرمی

* در درمانگاه تخصصی اطفال به صورت یک هفته در میان یک نفر از متخصصین در درمانگاه بیمارستان و یک نفر در درمانگاه فولادشهر حضور خواهند داشت .شماره تلفنهای مرکز بهداشت :
۵۲۶۲۵۰۴۱ – ۵۲۶۲۲۰۴۱ – ۵۲۶۲۲۰۴۲
تنظیم خانواده –واکسیناسیون