🔹 کاری از
مرکز مستندسازی روابط عمومی ذوب‌آهن اصفهان

🗓 ۴ آذر ۹۹
⏰ ۲۰:۳۰ (بعد از خبر ۲۰)
📺 شبکه اصفهان