۲۷ دسامبر هر سال به عنوان روز بین المللی آمادگی برای همه گیری اعلام شد
به موجب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه “روز بین المللی آمادگی برای همه گیری”، ۲۷ دسامبر هر سال به عنوان روز بین المللی آمادگی برای همه گیری اعلام شده است.
۱- از تمامی کشورهای عضو، سازمان های زیر مجموعه سازمان ملل، سایر سازمان های جهانی، منطقه ای و زیرمنطقه ای، بخش خصوصی، جامعه مدنی، موسسات دانشگاهی و دیگر ذی نفعان مربوطه دعوت شده است تا هرساله این روز را به مناسب ترین شکل و مطابق با اولویت های ملی از طریق فعالیت های آموزشی و آگاهی بخشی به منظور برجسته کردن اهمیت این موضوع برگزار نمایند.

۲- از سازمان جهانی بهداشت دعوت شده است تا با توجه به مفاد مندرج در ضمیمه قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی به شماره ۶۷/۱۹۸۰ با همکاری سایر سازمان های ذی ربط این روز جهانی را برگزار نمایند.

۳- هزینه تمامی فعالیت های صورت گرفته در راستای اجرای قطعنامه مذکور باید از طریق کمک های داوطلبانه تأمین گردد.