مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
🔻۲۱ نفر تاکنون واکسن کرونای «کوو ایران برکت» را دریافت کرده‌اند.
🔻امیدواریم فاز یک تست انسانی واکسن کوو ایران برکت تا ۱۰ اسفند ماه به پایان برسد.
🔻فاز یک واکسن کرونا کوو ایران ۲۸ روز بعد از تزریق به نفر پنجاه و ششم پایان می‌یابد