پایگاه اطلاع رسانی مزایده و مناقصات بیمارستان شهید مطهری (ذوب آهن اصفهان)

بخش مزایده ها

توضیحات کامل در خصوص مزایده بهره برداری از مکان خدمات خرید دندادنپزیشکی بیمارستان

بهره برداری از مکان داروخانه اینجا کلیک کنید

برای دریافت اسناد مزایده داروخانه مرکز بهداشت فولادشهر

برای دریافت فرم فراخوان جذب سرمایه گذار اینجا کلیک کنید.

بخش مناقصه ها

برای دریافت آگهی مناقصه اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مناقصه اینجا کلیک کنید.