در دوران کرونا حتی اگر بدون علامتید …
⛔فاصله از سالمندان را رعایت کنید.