راستی آزمایی استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن اصفهان با حضور سرکار خانم تقوی، رئیس اداره اعتبار بخشی تهران با همراهی سرکار خانم خدری ،نماینده معاونت درمان اصفهان، روز چهار شنبه پنجم خردادماه به صورت بررسی مستندات، مصاحبه با کارکنان، بیماران و نظارت میدانی انجام گردید.