🔰 رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان:
🏥بیمارستان شهید مطهری مانع بحران کرونا در شهرستان لنجان شد.