⛔استفاده از ماسک و رعایت فاصله را در جلسات اداری جدی بگیریم…