آموزش و اطلاعات لازم ویژه بیماران و مراجعه کنندگان بیماریهای قلبی ویژه بیماران بیمارستان شهید مطهری فولادشهر